Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

1.1. Ragfijn Webservice: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30178407.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Ragfijn Webservice een overeenkomst heeft afgesloten. 

1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

 

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Ragfijn Webservice zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Ragfijn Webservice alleen bindend indien en voor zover deze door Ragfijn Webservice uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Ragfijn Webservice is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

 

 

Artikel 3. Verplichtingen Ragfijn Webservice

 

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Ragfijn Webservice dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2. Ragfijn Webservice spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Ragfijn Webservice zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten. 

3.3. Ragfijn Webservice spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 

 

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

 

4.1. Opdrachtgever stelt Ragfijn Webservice steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Ragfijn Webservice het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe. 

4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Ragfijn Webservice, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Ragfijn Webservice zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

4.4. Opdrachtgever vrijwaart Ragfijn Webservice van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. 

4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

4.6. Zonder toestemming van Ragfijn Webservice is het Opdrachtgever verboden de door Ragfijn Webservice verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

4.8. Ragfijn Webservice heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Ragfijn Webservice niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.

4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Ragfijn Webservice en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Ragfijn Webservice mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

4.10. Het door Opdrachtgever aan Ragfijn Webservice geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Ragfijn Webservice en Opdrachtgever.

4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Ragfijn Webservice, dat al het door Opdrachtgever aan Ragfijn Webservice verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Ragfijn Webservice te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

 

 

Artikel 5. Offertes

 

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Ragfijn Webservice het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van Ragfijn Webservice zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.

Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

 

 

Artikel 6. Prijzen

 

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Ragfijn Webservice zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

 

 

Artikel 7. Levertijd

 

7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Ragfijn Webservice wordt ontvangen.

7.2. Door Ragfijn Webservice opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 8. Wijziging opdracht

 

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.2. Indien Ragfijn Webservice, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Ragfijn Webservice gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

 

 

Artikel 9. Domeinnamen en IP-adressen

 

9.1. Indien is overeengekomen, dat Ragfijn Webservice voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

9.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Ragfijn Webservice vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

9.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Ragfijn Webservice, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

9.4. Opdrachtgever vrijwaart Ragfijn Webservice tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Ragfijn Webservice geen bemiddeling heeft verleend.

 

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 

10.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Ragfijn Webservice.

10.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Ragfijn Webservice niet nakomt is Ragfijn Webservice zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Ragfijn Webservice op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

 

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 

11.1. Opdrachtgever dient de door Ragfijn Webservice uitgeschreven rekeningen tijdig te voldoen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

11.2. Alle door Ragfijn Webservice uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. 

11.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

11.5. In bovenstaande gevallen heeft Ragfijn Webservice voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Ragfijn Webservice vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. 

 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 

12.1. Ragfijn Webservice aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Ragfijn Webservice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

12.3. Aansprakelijkheid van Ragfijn Webservice voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4. Buiten de in artikel 12.2 genoemde gevallen rust op Ragfijn Webservice geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 12.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ragfijn Webservice.

12.5. De aansprakelijkheid van Ragfijn Webservice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Ragfijn Webservice onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Ragfijn Webservice ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ragfijn Webservice in staat is adequaat te reageren.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ragfijn Webservice meldt.

12.7. Opdrachtgever vrijwaart Ragfijn Webservice voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Ragfijn Webservice geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

 

 

Artikel 13. Overmacht

 

13.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Ragfijn Webservice door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Ragfijn Webservice kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

 

Artikel 14. Duur en beëindiging

 

14.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

14.2. De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

14.3. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Ragfijn Webservice het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Ragfijn Webservice op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

 

Artikel 15. Geheimhouding

 

15.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

15.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

 

Artikel 16. Wijzigingen AV 

 

16.1. Ragfijn Webservice behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Ragfijn Webservice of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

16.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

 

Artikel 17. Reclame

 

17.1. Bij gebreke van verplichtingen van Ragfijn Webservice dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Ragfijn Webservice.

17.2. Indien Ragfijn Webservice de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

17.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

17.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

 

Artikel 18. Slotbepalingen

 

18.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

18.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst. 

18.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

18.4. Partiële nietigheid:

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. 

Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Contact gegevens

 

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

 

 

versie 1.0